మహా శివరాత్రి బోధామృతంఈ మహాశివరాత్రి నాటి మన సత్సంగము నందు జరిగిన ప్రవచనములు, బోధలు, ఇతరం

ప్రవచనము వివరణ
బోధకులు
FILE FORMAT
ఫైల్‌ సైజ్‌
దిగుమతికై లంకెలు
06.03.2016
విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారి ప్రవచనము-1
విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారు
.WAV
7 MB
విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారి ప్రవచనము-2
విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారు
.WAV
84 MB
07.03.2016
విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారి ప్రవచనము-1
-  విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారు
.WAV
35 MB
విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారి ప్రవచనము-2
-  విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారు
.WAV
52 MB
ప్రారంభోపన్యాసము
-  విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారు
.WAV
130 MB
సాయంకాల ఉపన్యాసము
-  విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారు
.WAV
17MB
హంస మంత్ర వివరణ
-  విజ్ఞాన్‌ స్వరూప్‌ గారు
.WAV
49MB

కడ్తాల్‌ బోధ – 1
శ్రీ విద్యాసాగర్‌ గారు
.WAV
81MB
Download
కడ్తాల్‌ బోధ - 2
శ్రీ విద్యాసాగర్‌ గారు
.WAV
29MB
Download
విజయ అకాడమీ నందు జరిగిన కార్యక్రమములో శ్రీ విద్యాసాగర్‌ గారి ప్రవచనము
శ్రీ విద్యాసాగర్‌ గారు
.MP3
217MB
మహాశివరాత్రి రోజున విద్యా సాగరుల బోధ
శ్రీ విద్యాసాగర్‌ గారు
.AAC
72MB